19 mars 2017

Expo "ReNaissance"
L'Administration Communale de Roeser
et les artistes de l'ARC ont le plaisir
de vous inviter au vernissage de l'exposition
"ReNaissance"
qui aura lieu le jeudi 30 mras 2017 à 18h30
à la maison Communale, Salle François Blouet
40, Grand-Rue L-3394 Roeser

Les membres exposants sont :
Rol Backendorf, Dany Blasen, Josiane Ginter, 
Corinne Goetz, Anne-Marie Grimler, Margot Guion, 
Assy Jans, Serge Koch, Josée Olinger, 
Gery Oth, Ania Polfer, Milly Richter, 
Yvette Rischette, Ingo Schandeler, Gunseli Toker, 
Mario Vandivinit, Zahrée Veerman.

Les invités – membres adhérants – sont :
Monique Becker, Gérard Claude, Marina Herber, 
Florence Hoffmann, Pepe Pax, Reiny Rizzi-Gruhlke.

L'exposition est ouverte tous les jours de 15h00 à 19h00
du vendredi 31 mars jusqu'au dimanche 09 avril inclus.

16 mars 2017

ReNaissance

Eis nächst Ausstellung mam Titel an Thema "ReNaissance" ass symbolesch fir dat neit Opliewen vun der a.s.b.l.
D'Ausstellung ass ze gesinn vum 31.III. - 09.IV.2017 all Dag vun 15:00-19:00 Auer zu Réiser an der Gemeng. Vernissage ass den 30. Mäerz um 18:30 Auer.

Mir hu net nëmmen e neie Comité, mee och nach eng Rei nei Membres adhérants wéi z.B. d'Florence Hoffmann, d'Marina Herber, de Pépé Pax, d'Reiny Rizzi, d'Monique Becker, de Gérard Claude an d'Marie-Josée Kerschen.
De Zahrée Veerman an d'Josiane Ginter waren schon während der Assemblée Générale extraordinaire als Member ugeholl ginn.

De neie Comité ass dann och fläisseg am Schaffen, a frou fir schon de neie Logo vum ARC presentéieren ze kënnen ...